Disclaimer

Disclaimer voor Engelenpad.   

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.engelenpad.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Engelenpad.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op
een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens
de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Engelenpad
is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het Intellectueel eigendom berust bij Engelenpad.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijk weergave
van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel
typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contact dan wel overeenkomst met Engelenpad te mogen
claimen of te veronderstellen.
Engelenpad streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak
op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder
enige voorafgaande mededeling. Engelenpad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meeste recente versie van de disclaimer van www.engelenpad.nl
op deze pagina.